معرفی اعضای هیئت مدیره

مشخصات اعضای هیئت مدیره و سایر سهامداران
ردیف سمت نام و نام خانوادگی مدرک و رشته تحصیلی تاریخ اخذ مدرک تاریخ ورود به شرکت
۱ مدیرعامل حبیب‌الله احمدیان دانشگاه ایالتی ممفیس آمریکا -
لیسانس مهندسی راه و ساختمان
۱۳۵۸ ۱۳۶۹
۲ رئیس هیئت مدیره محمدرضا احمدیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-
لیسانس مهندسی عمران
۱۳۶۷ ۱۳۶۹
۳ نائب رئیس هیئت مدیره رضا احمدیان دانشگاه می سی سی پی آمریکا -
دکترای مهندسی مکانیک
۱۳۷۵ ۱۳۶۹