احداث باند دوم محور طالخونچه – دهاقان – بروجن

موضوع قرارداد: احداث باند دوم محور طالخونچه – دهاقان – بروجن
مشاور: مهندسین مشاور اتحادراه
طرف قرارداد: اداره کل راه و ترابری استان اصفهان
مدت: ۱۰ ماه
تاریخ شروع: ۹/ ۴/ ۸۸
نوع پروژه‌: راهسازی
پیشرفت فیزیکی: ۱۰۰ ٪


نوع پروژه: ,
دسته‌بندی‌شده در: اصفهان, پروژه راهسازی, پروژه‌های انجام‌شده