احداث و تکمیل ابنیه فنی کانال ولیعصر

 • کانال ولیعصر
  کانال ولیعصر
 • احداث و تکمیل ابنیه فنی کانال ولیعصر
 • کانال ولیعصر
  کانال ولیعصر
 • احداث و تکمیل ابنیه فنی کانال ولیعصر
 • احداث و تکمیل ابنیه فنی کانال ولیعصر
 • احداث و تکمیل ابنیه فنی کانال ولیعصر
 • احداث و تکمیل ابنیه فنی کانال ولیعصر
 • احداث و تکمیل ابنیه فنی کانال ولیعصر
 • احداث و تکمیل ابنیه فنی کانال ولیعصر

موضوع قرارداد: احداث و تکمیل ابنیه فنی کانال ولیعصر

مشاور: مهندسین مشاور انهار جنوب
طرف قرارداد: سازمان آب و برق استان خوزستان
مدت: ۱۰ ماه
تاریخ شروع: ۲۲/ ۱۲/ ۸۸
نوع پروژه‌: آب
پیشرفت فیزیکی: ۱۰۰٪


نوع پروژه: ,
دسته‌بندی‌شده در: خوزستان, پروژه آب, پروژه‌های انجام‌شده