تسطیح اراضی آبیاری و کانال کشی در خوزستان

موضوع قرارداد: مشارکت در تسطیح اراضی آبیاری کشت و صنعت میاندوآب خوزستان و کانال کشی رودشت
مشاور:
-
کارفرما:
شرکت آب وخاک جهاد
مدت:
-
تاریخ شروع
: از ۱/ ۶/ ۷۷ تا ۱/ ۲/ ۸۲
پیشرفت فیزیکی:
اتمام


نوع پروژه: ,
دسته‌بندی‌شده در: خوزستان, پروژه آب, پروژه‌های انجام‌شده