اجرای بند خاکی، احداث سد خاکی و رسوبگیر

موضوع قرارداد: اجرای بند خاکی جبل، دولت آبادتیران، آبخوان کاشان، چنارکاشان، حیدرآبادتنگ دویی، علی آباد، احداث رسوبگیر قلعه قدم، سدخاکی کهرویه سمیرم
مشاور: -
کارفرما: جهادکشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مدت: -
تاریخ شروع: از ۲/ ۲/ ۷۹ تا ۱۵/ ۲/ ۸۴
پیشرفت فیزیکی: اتمام


نوع پروژه: ,
دسته‌بندی‌شده در: اصفهان, پروژه آب, پروژه‌های انجام‌شده