زیرسازی جاده روستایی

موضوع قرارداد: زیرسازی جاده روستایی ورزنه و مشکنان – جاده اختصاصی مخابراتی نرمه – جاده روستایی نرمه و اسدآباد
مشاور: -
کارفرما: اداره کل راه وترابری استان اصفهان – اداره مخابرات استان اصفهان
مدت: -
تاریخ شروع: از ۲/ ۲/ ۷۹ تا ۴/ ۱۱/ ۸۱
پیشرفت فیزیکی: اتمام


نوع پروژه: ,
دسته‌بندی‌شده در: اصفهان, پروژه راهسازی, پروژه‌های انجام‌شده