اجرای سد خاکی و جاده‌های داخلی مجتمع گلخانه‌ای

موضوع قرارداد: اجرای سد خاکی هوک، سدخاکی کهرویه، جاده های داخلی مجتمع گلخانه ای شهررضا
مشاور: -
کارفرما: جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شهررضا
مدت: ۲۴ ماه
تاریخ شروع: ۱۵/ ۴/ ۸۶
پیشرفت فیزیکی: اتمام


نوع پروژه: ,
دسته‌بندی‌شده در: اصفهان, پروژه آب, پروژه‌های انجام‌شده