خاکبرداری، تسطیح و آماده سازی سایتهای C-F-O-T-D

موضوع قرارداد: خاکبرداری، تسطیح و آماده سازی سایتهای C-F-O-T-D
مشاور: مرکز خدمات فنی و مهندسی رنگین کمان
طرف قرارداد: مرکز خدمات فنی و مهندسی رنگین کمان
مدت: ۶ ماه
تاریخ شروع: ۱/ ۷/ ۸۷
نوع پروژه‌: راهسازی
پیشرفت فیزیکی: ۱۰۰ ٪


نوع پروژه: ,
دسته‌بندی‌شده در: پروژه راهسازی, پروژه‌های انجام‌شده