تسطیح اساسی ۲۸۰۰ هکتار اراضی شهرستان ملاثانی اهواز

پروژه ملاثانی

موضوع قرارداد: تسطیح اساسی ۲۸۰۰ هکتار اراضی شهرستان ملاثانی اهواز

مشاور: مهندسین مشاور آب ورزان
طرف قرارداد: مدیریت جهاد کشاورزی استان خوزستان
مدت: ۱۸ ماه
تاریخ شروع: ۱/ ۷/ ۸۷
نوع پروژه‌: آب
پیشرفت فیزیکی: ۱۰۰٪


نوع پروژه: ,
دسته‌بندی‌شده در: خوزستان, پروژه آب, پروژه‌های انجام‌شده